DA0113 - Organització Constitucional de l'Estat

Curs 2 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

65 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

23 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 65
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 70
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E15 - Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic.

E20 - Adquisició d’una consciència crítica en l’anàlisi de l’ordenament jurídic i desenvolupament de la dialèctica jurídica.

E21 - Adquisició de valors i principis ètics.

Resultats d'aprenentatge

Resoldre situacions amb implicacions ètiques i morals pròpies de l’àmbit del dret constitucional.

Conèixer l’estat de les autonomies amb una particular anàlisi de la Comunitat Valenciana.

Conèixer el funcionament, les competències i les relacions dels diversos òrgans estatals.

Analitzar la coherència dels judicis propis i aliens, de forma argumentativa i valorar les seues implicacions i conseqüències en l’organització constitucional de l’estat.