DA0106 - Dret Eclesiàstic de l'Estat (Ciències Jurídiques Bàsiques)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

CAPÍTOL I: TRACTAMENT JURÍDIC–POLÍTIC DEL FACTOR RELIGIÓS.

LLIÇÓ I: DRET I FACTOR  RELIGIÓS. EL DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT 1-LA COMUNITAT POLÍTICA DAVANT DEL FET RELIGIÓS: MONISME I DUALISME. 2-CONCEPTE, OBJECTE I AUTONOMIA DEL DRET ECLESIÀSTIC DE L'ESTAT.
 
LLIÇÓ II: ANTECEDENTS DEL FACTOR RELIGIÓS EN EL CONSTITUCIONALISME ESPANYOL.
 
LLIÇÓ III: 1- TRACTAMENT JURÍDIC DEL FACTOR RELIGIÓS I PRINCIPIS INFORMADORS: 1-ELS VALORS SUPERIORS DE L'ORDENAMENT JURÍDIC ESPANYOL I EL FACTOR RELIGIÓS EN LA CONSTITUCIÓ. 2- ELS PRINCIPIS INFORMADORS DEL DRET ECLESIÀSTIC ESPANYOL. 3- EL FACTOR  RELIGIÓS EN EL DRET COMPARAT.
 
LLIÇÓ IV.- FONTS DEL DRET ECLESIÀSTIC: 1-LA CONSTITUCIÓ I LEGISLACIÓ. 2-NORMES ACORDADES. 3-ADMINISTRACIÓ PÚBLICA. 4- RELLEVÀNCIA CIVIL DELS ORDENAMENTS JURÍDICS DE LES CONFESSIONS RELIGIOSES.
 
 
CAPÍTOL II: EL DRET FONAMENTAL DE LA LLIBERTAT RELIGIOSA. REFLEXOS JURÍDICS.
 
LLIÇÓ V.- EL DRET FONAMENTAL DE LA LLIBERTAT RELIGIOSA: 1-LLIBERTAT RELIGIOSA, IDEOLÒGICA I DE CONSCIÈNCIA. 2-CONTINGUT I LÍMITS.
 
LLIÇÓ VI: TUTELA DEL DRET FONAMENTAL DE LLIBERTAT RELIGIOSA: 1-TUTELA NACIONAL: PENAL I JURISDICCIONAL. 2-TUTELA INTERNACIONAL: ÀMBIT DE LES NACIONS UNIDES. B-CONSELL D'EUROPA. JURISPRUDÈNCIA DEL T.E.D.H.
 
LLIÇÓ VII: REFLEXOS JURÍDICS: LA LLIBERTAT D'ENSENYANÇA: 1-PRINCIPIS FONAMENTALS DEL DRET A L'EDUCACIÓ. 2-LLIBERTAT DE CREACIÓ DE CENTRES DOCENTS. 3-IDEARI I LLIBERTAT DE CÀTEDRA. 4-LLIBERTAT DE FORMACIÓ MORAL I RELIGIOSA. 5.-L'ENSENYANÇA RELIGIOSA EN ELS CENTRES PÚBLICS.
 
LLIÇÓ VIII: REFLEXOS JURÍDICS (CONT): 1.-LA LLIBERTAT D'EXPRESSIÓ. LA CLÀUSULA DE CONSCIÈNCIA. 2-LA LLIBERTAT DE CONSCIÈNCIA I L'OBJECCIÓ  DE CONSCIÈNCIA. SUPÒSITS. 
 

CAPÍTOL III: RÈGIM JURÍDIC ACORDAT ENTRE L'ESTAT I LES CONFESSIONS RELIGIOSES.
 
LLIÇÓ IX: LES CONFESSIONS RELIGIOSES: 1-CONCEPTE DE GRUP RELIGIÓS. 2-REQUISITS I EFECTES DE LA INSCRIPCIÓ. 3-SIGNIFICAT DEL REGISTRE D'ENTITATS RELIGIOSES EN LA JURISPRUDÈNCIA. 4-L'ORDE PÚBLIC COM A LÍMIT A L'EXERCICI DEL DRET DE LLIBERTAT RELIGIOSA I ELS NOUS MOVIMENTS RELIGIOSOS.
 
LLIÇÓ X: 1-LLOCS DE CULTE, DIES FESTIUS I MINISTRES DE CULTE. 2-ASSISTÈNCIA RELIGIOSA: CONCEPTE I FONAMENTACIÓ. 3-ASSISTÈNCIA RELIGIOSA A LES FORCES ARMADES. 4-ASSISTÈNCIA RELIGIOSA EN ELS CENTRES HOSPITALARIS. 5-ASSISTÈNCIA RELIGIOSA EN CENTRES PENITENCIARIS.
 
LLIÇÓ XI: RÈGIM JURÍDIC ECONÒMIC I PATRIMONIAL DE LES CONFESSIONS RELIGIOSES: 1-FONAMENT DE LA COOPERACIÓ ECONÒMICA ESTATAL. 2- FINANÇAMENT DIRECTE. 3- FINANÇAMENT INDIRECTE. 3.- RÈGIM PATRIMONIAL.
 

CAPÍTOL IV: PROJECCIÓ DELS ORDENAMENTS RELIGIOSOS EN EL SISTEMA MATRIMONIAL ESPANYOL. 
 
LLIÇÓ XII: SISTEMA MATRIMONIAL VIGENT: 1-TEXTOS LEGALS BÀSICS. 2-LA CELEBRACIÓ DEL MATRIMONI EN FORMA CIVIL I RELIGIOSA. 
 
LLIÇÓ XIII: EFICÀCIA CIVIL DELS MATRIMONIS RELIGIOSOS: 1-EFICÀCIA CIVIL DEL MATRIMONI CANÒNIC I DE LES RESOLUCIONS ECLESIÀSTIQUES. REFERÈNCIA ESPECIAL A LA UNIÓ EUROPEA. 2-EFICÀCIA CIVIL DEL MATRIMONI RELIGIÓS NO CATÒLIC. 3-CLASSIFICACIÓ DEL SISTEMA MATRIMONIAL.