DA0106 - Dret Eclesiàstic de l'Estat (Ciències Jurídiques Bàsiques)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Partim que el sistema docent dissenyat en esta guia exigix la participació activa de l'alumnat, sent necessari per això, la seua assistència obligatòria a totes les classes presencials.

Per a valorar el rendiment acadèmic de l'estudiantat i, d'acord amb l'enfocament teòric–pràctic de la matèria, es realitzarà una avaluació final de l'assignatura el dia de la convocatòria oficial, aplicant-se un sistema mixt d'avaluació.

A continuació s'exposen els distints criteris i percentatges que es tindran en compte en les dos convocatòries del curs acadèmic.

A.- Primera convocatòria

En esta primera convocatòria, seguint l'esperit del sistema metodològic exposat anteriorment, els coneixements adquirits per l'alumne s'avaluaran de la forma següent:

-       Examen escrit, sobre els coneixements teòrics (80% de la qualificació final). Este examen teòric consistirà en diverses preguntes que l'alumne haurà de contestar en dos hores.
-       Solucions als treballs acadèmics (casos pràctics) realitzats al llarg del curs (15% de la qualificació final). Per a poder presentar la solució a cada treball, l'alumne haurà d'haver assistit a la sessió en què tal pràctica va ser resolta. Atès el caràcter dinàmic de la docència, amb independència del caràcter (ET / PR / LAB / SEM / TUT) que tingue atribuïda la classe en els horaris del SIA o en la programació de la guia docent, les activitats obligatòries avaluables es poden exigir, previ avís per part del professorat, en qualsevol d'elles.

-       Treball sobre el Seminari obligatori (5% de la qualificació final). Este treball podrà presentar-se qualsevol dia anterior a la finalització de les classes.

*En el supòsit de no assistència a totes les sessions pràctiques l'alumne haurà de resoldre un supòsit pràctic en la convocatòria oficial de l'examen (20% de la qualificació final).

La presentació de qualsevol treball voluntari serà tinguda en compte favorablement per a la nota final.

Es considera l'alumne presentat quan realitza l'examen escrit.


B.- Segona convocatòria

En la segona convocatòria, i adaptant-se a les circumstàncies en què esta es realitza, els coneixements adquirits per l'alumne s'avaluaran de la forma següent:

-       Examen escrit sobre els coneixements teòrics (80% de la qualificació final). Este examen teòric consistirà en diverses preguntes que l'alumne haurà de contestar en una hora i mitja. Si l'alumne ha realitzat els treballs acadèmics (casos pràctics) i el treball sobre el Seminari durant el curs, es guardarà per a esta convocatòria la nota pràctica obtinguda. En cas contrari, l'alumne, a continuació de l'examen teòric, resoldrà per escrit un cas  pràctic, en el qual disposarà de mitja hora (20% de la qualificació final).

Es considera l'alumne presentat quan realitza l'examen escrit.