DA0103 - Història del Dret (Història)

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

El contingut teòric de l’assignatura s’explicarà a través de classes magistrals, que formaran el cos de coneixements i processos de comprensió que hauran d’exposar-se parcialment en l’examen final. 

Al llarg del curs es treballaran de manera pràctica, mitjançant treballs escrits, diversos aspectes relacionats amb el temari, a partir del visionat de peces audiovisuals o de lectures i comentaris de textos.