DA0103 - Història del Dret (Història)

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

Per a poder aprovar l'assignatura és necessari obtindre una puntuació igual o superior a 5 punts en cadascuna de les dues parts de l'assignatura: la pràctica (que té un valor relatiu del 20% de l'avaluació) i la teòrica (que té un valor relatiu del 80% de l'avaluació).

La part pràctica s'avaluarà mitjançant la realització de treballs escrits, a partir del visionat de peces audiovisuals, la lectura de textos o l'anàlisi de mapes o il·lustracions, que el professor indicarà en classe.

La part teòrica s'avaluarà mitjançant un examen final escrit sobre els continguts explicats en classe al llarg del curs.

L'alumne o l'alumna es considerarà presentat quan realitze l'examen final escrit. 

La nota dels treballs realitzats en la part pràctica durant la primera convocatòria es manté per a la segona convocatòria.