MD1763 - Endocrinologia i Sistema Immune

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Resolució d'exercicis i problemes

15%

Criteris de superació

Tipus de prova

Ponderació

Resolució d'exercicis i problemes (en l'aula)

15

Observació/execució de tasques i pràctiques (examen pràctic)

25

Examen escrit (test i/o desarrollo i/o problemes)

60

 

100

 
 
Notes mínimes i activitats recuperables:
 
 - Resolució d'exercicis i problemes (en aula): La nota d'aquesta part s'obté de realitzar qüestionaris, treballs o memòries dels continguts de cada pràctica i seminari. Nota mínima per a aprovar l'assignatura 5/10. Aquesta prova no és recuperable a la segona convocatòria.
 
 - Observació / execució de tasques pràctiques (examen pràctic): nota mínima per aprovar l'assignatura 5/10. Aquesta prova és recuperable a la segona convocatòria.
 
- Examen escrit (teoria): nota mínima per aprovar l'assignatura 5/10. Aquesta prova és recuperable a la segona convocatòria.
 
L'assistència a pràctiques i seminaris és obligatòria i el límit de falta d'assistència a les activitats obligatòries és del 20%. És a dir, per a poder aprovar l'assignatura, s'ha d'assistir almenys al 80% d'aquestes activitats. D'altra banda, les activitats pràctiques/seminaris són NO RECUPERABLES. En el cas que no es realitzen, aquesta part no es podrà recuperar en la convocatòria extraordinària i per tant, l'estudiant estarà suspés fins al següent curs.
    
Nota mínima per aprovar l'assignatura 5 sobre 10.
 
 La nota de qualsevol de les parts aprovades es conservarà durant totes les convocatòries del corresponent curs acadèmic.
 
 Es donarà la consideració de "Presentat" a aquesta assignatura l'estudiantat que haja realitzat la prova final, que vindrà determinada pel calendari acadèmic.