MD1749 - Medicina Física i Rehabilitació

Curs 5 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Memòries i informes de pràctiques

30%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Criteris de superació

Tipus de prova

Examen escrit (test). 50%. Tot a l'examen final.
Resolució d'exercicis i problemes. 20%. Exercicis a resoldre en un examen a part durant l'examen final
Assistència i avaluació dels seminaris. 20%
Assistència i avaluació de les pràctiques. 10%

10.2. Criteris de superació de l'assignatura

S'exigirà una qualificació mínima de 5 sobre 10 a l'examen escrit per considerar superada l'assignatura. L'avaluació consistirà en la realització d'una prova, d'una hora i mitja de durada, en la qual s'haurà de respondre a un qüestionari de 60 preguntes de resposta múltiple. Cada resposta encertada sumarà 3 punts. Cada resposta equivocada restarà 1 punt. Les preguntes no contestades no puntuen. Puntuació màxima: 180 punts. Prova superada amb ≥ 90 punts (50%).

S'exigirà la realització d'almenys un 75% d'activitats addicionals (assistència a pràctiques i seminaris) per fer l'examen escrit. La realització de les pràctiques i seminaris es considera una activitat NO recuperable en segona convocatòria, a excepció dels casos en què els alumnes, en ser citats, es trobin realitzant alguna activitat acadèmica en una altra universitat, o en casos de força major, degudament justificada.

Es donarà la consideració de "Presentat" a l'assignatura a l'estudiant que hagi fet l'examen escrit.

En última instància, primaran els criteris d'avaluació establerts i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i els tipus d'avaluació establerts a l'apartat 'Avaluació' del Verifica.