MD1730 - Malalties Infeccioses

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Observació/execució de tasques i pràctiques

10%

Criteris de superació

L'avaluació serà una prova final escrita que englobarà temes teòrics, l'observació / execució de tasques i la resolució d'exercicis i problemes, consistent en:


Examen escrit, de 75 minuts de durada

60 preguntes de tipus test amb:

5 possibles respostes cadascuna

Una sola resposta correcta

Dues preguntes més de reserva, per si s'anul·la alguna de les 60

Les 62 preguntes procedeixen de:

Almenys 53 de les classes de teoria

Fins 9 dels seminaris

Puntuació:

Encert = 4 punts

Fallada = -1 punt

En blanc = 0

240 punts com a màxim, dividit per 24 = 10, nota màxima

120 punts, dividit per 24 = 5, nota mínima per aprovar


 L'assistència a seminaris no és obligatòria però es considera una activitat no recuperable. L'assistència a les pràctiques és de caràcter obligatori i es considera una activitat no recuperable.

Es considera com presentat l'alumne que, matriculat en l'assignatura, accedisca a l'aula el dia i l'hora fixada en cada convocatòria per a l'examen escrit.

En última instància, primaran els criteris d'avaluació establerts i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i els tipus d'avaluació establerts a l'apartat avaluació del verifica.