MD1714 - Antropologia i Evolució. Història de la Medicina (Antropologia)

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

I. ANTROPOLOGIA I EVOLUCIÓ

1. INTRODUCCIÓ A l'ANTROPOLOGIA I EVOLUCIÓ HUMANA
• Què és l'Antropologia?
• Introducció històrica a l'Antropologia i l'Evolució.

2. QUÈ ÉS L'EVOLUCIÓ I COM FUNCIONA
• Darwin i l'origen de les espècies per la Selecció Natural.
• 
Forces evolutives: mutació, selecció natural, migració, deriva,  aparellament no aleatori.
• 
Confusions comuns sobre l'evolució
• 
Teoria neutral de l'evolució.
• 
Rellotge molecular.

3. ON ESTEM EN EL MUNDO ANIMAL. EVOLUCIÓ DELS ORGANISMES EN LA TERRA

• Mamífers, Primats i Homo sapiens.
• L'ordre dels Primats:prosimis, micos, simis majors i humans.
• Diversitat dels primats.
• La vida abans dels primats.
• Els primers mamífers i els primers primats.
• Origen i evolució dels primats.

4. EVOLUCIÓ DEL LLINATGE HUMÀ. DE HOMINOÏDE A HOMÍNID
 Sahelanthropus tchadensis, Ardipithecus ramidus i Orrorin tugenensis.
• Australopithecus.
• Paranthropus.


5. D'HOMÍNID A HOMO
 Homo ergaster.
• Homo erectus.
• Homo heidelbergensis.
• Homo neanderthalensis.

6. EVOLUCIÓ I ORIGEN DEL GENOMA HUMÀ
• Quins canvis genètics ens han fet humans?
• Diferències cromosòmiques.
• Aportacions de la Genètica Molecular als orígens humans.
• Teories de la substitució ràpida enfront de la de la continuïtat multiregional en l'Evolució Humana: evidències des de la genètica.
• ADN antic.
    • ADN Neandertal
    • Els Denisovans

7. COM ELS HUMANS VAN COLONITZAR EL MUNDO
• Dispersió dels humans anatòmicament moderns.
• Colonització d'Euràsia i Austràlia.
• D'Orient Mitjà a Europa.
• Poblament d'Amèrica.

8. VARIACIÓ I DIVERSITAT GENÈTICA HUMANA
• Diversitat genètica en poblacions actuals.
• Distribució geogràfica de la diversitat genètica. Variacions regionals.
• Variacions genètiquesinter-poblacionals iintra-poblacionals
• Marcadors uniparentals no recombinants:
• ADN mitocondrial
• Cromosoma I

9. PER QUÈ NO PODEM RECONÈIXER “RACES” HUMANES?
• La falta de precisió biològica de suposades “races” i la complexitat genètica de les poblacions humanes.
• Laclinalitat dels marcadors biològics i moleculars.
• “Raça”, concepte biològic o cultural?

10. ADAPTACIÓ HUMANA
• Adaptació biocultural.
• Adaptació, adaptabilitat i aclimatació en l'home modern.
• Clima, altitud i adaptació humana.
• Variabilitat de la morfologia humana actual.

11. EL COLOR DE LA PELL COM A PARADIGMA D'ADAPTACIÓ HUMANA
• Variació fenotípica i genotípica del color de la pell.
• Genètica evolutiva de la pigmentació humana.
• Pigmentació humana: variació geogràfica i selecció.

12. LA REVOLUCIÓ DE L'ADN ANTIC

• Importància en la Història de les Poblacions Humanes
• L'origen genètic dels europeus com a exemple
• El canvi poblacional i l'evolució humana ha estat relativament ràpid i dinàmic

13. L'EVOLUCIÓ DEL CERVELL
• Capacitats mentals i la singularitat del cervell
• El cervell emocional
• Autoconsciència.
• El córtex frontal i els processos cognitius 

14. L'EVOLUCIÓ DEL LLENGUATGE
• El llenguatge simbòlic humà.
• Llenguatje animal i neurones espill.

15. PRINCIPIS DE MEDICINA EVOLUTIVA
• Introducció a la medicina evolutiva.
• Aspectes bioculturals i evolutius de la malaltia.
• Per què l'evolució ens ha fet vulnerables a les malalties?
• La malaltia des de la perspectiva evolutiva.
•Trade-offs.

16. DIETA I MALALTIA
• Història de la dieta humana.
• Canvis ambientals i risc de malaltia.
• El genotip estalviador.

17. ASPECTES EVOLUTIUS DE DIFERENTS MALALTIES ACTUALS I
• Aspectes evolutius del càncer
• Sistema immune i infeccions. Al·lèrgies i hipersensibilitat. Malalties autoimmunes

18. ASPECTES EVOLUTIUS DE DIFERENTS MALALTIES ACTUALS II
• Malalties per desús
• Malalties per 'confort'


II. HISTÒRIA DE LA MEDICINA

19. DE LES CULTURES PREURBANES A LA MEDICINA HIPOCRÀTICA
• Els inicis de la civilització: Egipte, Mesopotàmia i el predomini de creences i supersticions.
• Índia i Xina: la medicina oriental.

20. LA CIÈNCIA HEL·LENÍSTICA
• Hipócrates.
• La medicina com a ciència autònoma.
• La ciència Hel·lenística
• Els científics del Museu d'Alexandria i els avanços en medicina.

21. LA MEDICINA EN L'IMPERI ROMÀ
• 
Els metges grecs a Roma: de Celso a Galeno.
• L'obra de Galeno i la seua aportació a la medicina.

22. LA MEDICINA EN L'EDAT MITJANA
• La medicina àrab: síntesi grega i hindú.
• La medicina escolàstica i l'aparició de les universitats.
• L'escola de Salern i les traduccions mèdiques a Toledo.

23. LA MEDICINA EN EL RENAIXEMENT
• L'humanisme i la seua repercussió en la medicina: cirurgia i anatomia patològica.
• Els reformistes: Andrés Vesalio i Teofrasto Paracelso.

24. LA MEDICINA EN EL BARROC
• Els avanços mèdics del segle XVII: la circulació de la sang i el microscopi (Harvey iMalpighi).
• Sydenham i la nova patologia.

25. LA MEDICINA EN LA IL·LUSTRACIÓ
• La medicina social.
• Els progressos mèdics en el segle de les llums.

26. LA MEDICINA DEL ROMANTICISME
• La universitat alemanya i el seu model científic. Humboldt.
• Primera vacuna i primera anestèsia.
• La teoria cel·lular: Virchow.

27. LA MEDICINA POSITIVISTA I LA TEORIA DE L'EVOLUCIÓ
• El positivisme i l'evolucionisme.
• Darwin i Mendel.

28. HIGIENE PÚBLICA
• Semmelweiss.
• Medicina preventiva.

29. LA MEDICINA A LA FI DEL SEGLE XIX
• Les aportacions de Lister, Pasteur, Ferrán, Koch.
• La teoria microbiana de les malalties infeccioses.

30. RAJOS X I VITAMINES
• Roentgen descobreix els rajos X. Aplicacions mèdiques.
• Hopkins descriu vitamines: manca en escorbut i raquitisme.

31-40. ELS GRANS PROGRESSOS EN LA MEDICINA DEL SEGLE XX
• Antibiòtics, vacunes, psiquiatria, farmacologia, trasplantaments, genètica, aplicació de noves tecnologies.