MD1714 - Antropologia i Evolució. Història de la Medicina (Antropologia)

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Observació/execució de tasques i pràctiques

20%

Resolució d'exercicis i problemes

20%

Presentacions orals i pòsters

0%

Elaboració de treballs acadèmics

0%

Criteris de superació

L'examen final (test i preguntes escrites) es relaciona amb tots els continguts teòrics de l'assignatura. Este examen és recuperable en la segona convocatòria.

L'observació/execució de tasques i pràctiques comprèn els continguts desenvolupats en les sessions de problemes i seminaris.
Aquestes activitats pràctiques s'avaluaran en forma de exercicis o proves durant les sessions, o durant l'examen final. Esta prova no és recuperable en la segona convocatòria.

La resolució d'exercicis i problemes fa referència a activitats com a publicacions científiques, llibres o notícies relacionades amb els continguts teòric-pràctics de l'assignatura, a més de l'avaluació de les presentacions orals. Esta prova tampoc és recuperable en la segona convocatòria.

Es donarà la consideració de 'Presentat' a l'assignatura a l'estudiantat que s'haja presentat a la prova final de l'examen escrit, o s'haja presentat al 80% de les activitats d'avaluació obligatòria de l'assignatura. 

Nota mínima de cadascuna de les proves:

Examen escrit (Obligatori) 3/6.

Observació/execució de tasques i pràctiques(Obligatori) 1/2.

Resolució d'exercicis i problemes (Obligatori) 1/2.

L'assistència a pràctiques i seminaris és obligatòria i el límit de falta d'assistència a les activitats obligatòries és del 20%. És a dir, per a poder aprovar l'assignatura, s'ha d'assistir almenys al 80% d'aquestes activitats. D'altra banda, les activitats pràctiques/seminaris són NO RECUPERABLES. En el cas que no es realitzen, aquesta part no es podrà recuperar en la convocatòria extraordinària i per tant, l'estudiant estarà suspés fins al següent curs.