MD1711 - Genètica Humana

Curs 1 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

Les sessions de teoria suposen un 20% del temps de l'assignatura. S'hi impartirà classe magistral per part del professor utilitzant la pissarra, l'ordinador i una sèrie de tasques a l'aula virtual. Tindran com a base els manuals bàsics i diverses publicacions científiques, que estaran disponibles a l'aula virtual. També es podran fer activitats relacionades amb publicacions científiques, discussió de llibres, documentals, notícies, etc., relacionats amb qualsevol tema del temari.

Les sessions de problemes constitueixen el 3.3% del temps de lassignatura i es cobrirà mitjançant la realització dactivitats relacionades amb els temes 3, 6, 7 i 8.

Les sessions pràctiques de laboratori (8.0% del temps de l'assignatura) es faran als laboratoris docents i comprenen aspectes relacionats amb els temes 2 i 3. Els estudiants hauran de contestar una sèrie de preguntes, relacionades amb les pràctiques de laboratori i els temes corresponent que estaran disponibles a l'aula virtual de manera temporal, i elaborar un dossier de la pràctica. L'assistència, la resolució de preguntes i l'elaboració d'un dossier de les pràctiques és obligatòria.

Les tutories (0.7% del temps de l'assignatura) seran reunions entre el professor i els petits grups d'estudiants en què s'ajudarà en la preparació del temari en general, i també dels seminaris.

Els seminaris (4,0% del temps de l'assignatura). Seran obligatoris i abordaran aspectes relacionats amb els temes 3, 9, 10 i 11.

L'avaluació (1.3% del total de l'assignatura) consistirà en diverses proves sobre els continguts de teoria, pràctiques, seminaris i problemes.

Per acabar, el treball independent suposa un 62.6% del temps de l'assignatura i servirà perquè l'estudiant revisi i organitzi els continguts teòrics, prepari els problemes, les sessions de laboratori, les tutories, les activitats de l'aula virtual, les activitats lliures i avaluació.