MD1711 - Genètica Humana

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució de casos

30%

Memòries i informes de pràctiques

10%

Elaboració de treballs acadèmics

10%

Criteris de superació

10.2 Criteris de superació de l'assignatura:

Examen final escrit (50-70 preguntes tipus test), es relaciona amb tots els continguts teòrics de l'assignatura. Té un valor del 50% de la nota i s'ha d'obtindre un 5 (sobre 10) per a superar-ho. Esta prova és recuperable en la segona convocatòria ordinària.

Resolució de casos i problemes. Té un valor del 30% de la nota i avalua els aspectes pràctics (problemes) tractats en l'assignatura. S'ha d'obtindre un 5 (sobre 10) per a superar-ho. Esta prova és recuperable en la segona convocatòria.

Resolució de casos i seminaris. Tenen un valor del 10% de la nota i avalua activitats relacionades amb els seminaris de l'assignatura. S'ha d'obtindre una mitjana de 5 (sobre 10) per a superar-los. Esta prova no és recuperable en la segona convocatòria.

L'assistència a les sessions de pràctiques, seminaris i problemes és obligatòria. Hi ha un límit d'un 20% de manca d'assistència a les activitats obligatòries. Per poder aprovar la matèria, l'alumnat ha d'assistir almenys al 80% d'aquestes activitats obligatòries.

Els qüestionaris de pràctiques avaluaran en forma de preguntes els continguts pràctics (un qüestionari a l'acabar cada sessió). Tenen un valor del 10% de la nota i s'ha d'obtindre una mitjana de 5 (sobre 10) per a superar-los. Esta prova no és recuperable.

La valoració de les activitats superades es conservarà durant totes les convocatòries del corresponent curs acadèmic. Es donarà la consideració de "Presentat" a esta assignatura a l'alumnat que haja realitzat la prova final, que vindrà determinada pel calendari acadèmic.