Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

80%

Presentacions orals i pòsters

20%

Criteris de superació

Cal obtenir un 5, com a mínim, per a poder superar l'assignatura. A més, s'ha de presentar el treball segons el procediment establit i els terminis acordats per a cada convocatòria.

En totes les convocatòries d'avaluació és obligatori entregar el treball i defensar-lo públicament per a ser avaluat.