HU1526 - Literatura Comparada

Curs 3 - Semestre 1

Temari

Temari

   Tema 1. Introducció a l’estudi de la cultura literària en la societat de la comunicació.

Tema 2. Literatura i llenguatge. Oralitat i escriptura. Tipologia textual. Literatura i multilingüisme. Tendències d’estudi i crítica literària. Metodologia d’anàlisi de textos poètics, narratius, dramàtics.

Tema 3. Literatura i societat. Literatura oberta. Literatura, multiculturalitat i interculturalitat. Literatura i gènere. Literatura i valors socials. Literatura i valors personals.

Tema 4. Teoria literària, Història de la literatura universal, Literatura comparada, Crítica literària. Evolució i tendències de la literatura comparada: històrica, temàtica, estètica. Literatura i altres arts i llenguatges, i multimodalitat: literatura i música, art, cinema, comunicació.

Tema 5. Història literària comparada. Literatura universal i literatures nacionals. Els gèneres literaris històrics. Història literària i intertextualitat. 

Tema 6. L’edat antiga i l’edat mitjana. Literatura clàssica, grega i llatina. Gèneres i autors i autores. Literatures de l’Edat Mitjana. Gèneres, autors i autores, obres. 

Tema 7. L’edat moderna. Edat moderna. Renaixement. Classicisme.  Barroc. Il·lustració. Segle XVIII. Gèneres, autors i autores, obres. 

Tema 8. L’edat contemporània. El Romanticisme. Gèneres, autors i autores, obres. El Realisme. Gèneres, autors i autores, obres.  

Tema 9. L’edat contemporània. Els moviments culturals i literaris de les Avantguardes. Gèneres, autors i autores, obres.

Tema 10. L’edat contemporània. El segle XX. Gèneres, autors i autores, obres.

Tema 11. Literatura oberta. El món actual. Gèneres, autors i autores, obres.