HU1526 - Literatura Comparada

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Presentacions orals i pòsters

20%

Elaboració de treballs acadèmics

20%

Criteris de superació

(A) La nota mínima per a aprovar l'assignatura serà 5 sobre 10, tenint en compte el valor de cada tipus d’avaluació (examen, treballs, exposicions orals)...  

(B) L’estudiant ha de participar en l’examen i els treballs, és a dir que no podrà aprovar solament amb l’examen o els treballs; i les parts avaluades podran comptar per a la segona convocatòria, o bé podran ser recuperades. Es considerarà com a "No presentat o no presentada" l’alumnat que no realitze cap de les activitats d’avaluació.