HU1526 - Literatura Comparada

Curs 3 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

44 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

10 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 45
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E01 - Consciència crítica de la relació entre els esdeveniments i processos actuals i el passat

E02 - Coneixement de l’estructura diacrònica general del passat

E08 - Coneixement dels grans corrents de pensament per a ser capaç de situar-se en el món des d’un posicionament crític, igualitari, obert i flexible

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G02 - Capacitat d’organització i planificació

G08 – Raonament crític

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç d’avaluar críticament la bibliografia consultada i emmarcar-la en una perspectiva teòrica.

Ser capaç de valorar les principals teories literàries.

Ser capaç de realitzar anàlisi i comentaris literaris en perspectiva historidocomparativa.

Interpretar les característiques dels textos escrits en els diversos gèneres.

Interpretar les característiques dels textos en la seua perspectiva diacrònica.

Adquirir la destresa en els tècniques i mètodes de l’anàlisi literària.