HU1522 - El Paisatge com a Patrimoni: Geografia General Humana

Curs 2 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica

  • Exposició teòrica dels continguts amb el suport d'imatges, mapes, gràfics, estadístiques, etc. Formulació de preguntes i debat.
  • Anàlisi de mapes (cartografia en general).
  • Consulta d'estadístiques i pàgines web.
  • Activitats pràctiques a l'aula: construcció i comentari de mapes, comentari de textos, anàlisi de plànols urbans, comentari de fotografies de paisatges.
  • El professorat fomentarà la participació activa a l'aula.