HU1522 - El Paisatge com a Patrimoni: Geografia General Humana

Curs 2 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Resolució d'exercicis i problemes

30%

Mapa conceptual

20%

Criteris de superació

Tenim quatre eines d'avaluació, totes obligatòries:

a) Examen escrit, 5 punts (50% de la nota). Cal traure un mínim de 2,5 punts per a aprovar.

b) Elaboració d'un mapa conceptual després de llegir un article científic (1 punt) i contestar un qüestionari associat (1 punt): 2 punts en total (20% de la nota final). Cal traure un mínim de 0,5 punts en cada prova per a aprovar.

c) Tres pràctiques (Pràctica 1, Pràctica 2 i Projecte final d'assignatura), 3 punts a raó d'1 punt per pràctica (30% de la nota). Cal traure el 50% en cada prova per aprovar.

Totes les proves són obligatòries per a superar l'assignatura i, en cas de no lliurar alguna, s'haurà de presentar una prova alternativa en segona convocatòria. Les notes de totes les proves d'avaluació es conserven per a segona convocatòria (excepte les no superades), però no per a cursos futurs.

Quan un alumne/a ha presentat/realitzat el 60% de les proves d'avaluació no pot ser avaluat amb 'No presentat' (perd la convocatòria amb qualificació de suspens). 

L'ortografia incorrecta penalitza la nota final.