HP1540 - Història d'Amèrica Llatina

Curs 3 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica
S'utilitzaran classes expositives per a part del temari, explicacions que es complementaran amb classes pràctiques com l'anàlisi i interpretació de textos i mapes històrics, fomentant l'aprenentatge participatiu i cooperatiu en l'aula.

L'alumnat s’ajudarà de la bibliografia de suport facilitada en l'apartat corresponent (i que podrà trobar-se en la biblioteca de la Universitat) per a seguir les classes teòriques i pràctiques. La comunicació entre el professorat i l'estudiantat es completarà també a través de l'ús de l'Aula Virtual.
L’estudiantat durà a terme tasques que fomenten un debat constructiu i l'aprenentatge cooperatiu. Es combinarà, per tant, l'estudi i el treball autònom i grupal.
Es realitzaran en classe comentaris de textos i mapes històrics, lectures i/o seminaris d'autors i autores experts en la matèria, anàlisi de gràfics, etc., tots relacionats amb els continguts del temari, on s'espera la participació de l'alumnat. Aquestes tasques obligatòries, les treballarà l’estudiantat en classe de manera conjunta, en grup amb intervencions orals i de manera autònoma amb la guia del docent.