HP1540 - Història d'Amèrica Llatina

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Presentacions orals i pòsters

25%

Elaboració de treballs acadèmics

25%

Criteris de superació

- Serà necessari haver aprovat totes les proves escrites (tant les proves que corresponen a l'examen escrit com la resta de proves que formen part de l'avaluació continuada) de l'assignatura per a superar aquesta.
- Les dates d'entrega i presentació dels treballs escrits i orals hauran de ser respectades i apareixeran reflectides en l'Aula Virtual de l'assignatura.
- Es considerarà a l'estudiantat com a “presentat a l'assignatura” quan realitze les proves escrites i entregue el treball acadèmic previst en el sistema d'avaluació.

- Les presentacions orals i pòsters no seran recuperables.