HP1504 - Patrimoni Natural: Geografia General Física (Geografia)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

TEMA 1. ELS MEDIS NATURALS TROPICALS

1. Els climes tropicals

2. La pluja en els medis tropicals

3. El medi equatorial

4. Els medis tropicals amb estació seca

5. Els rius de la zona tropical

6. El modelatge de la zona tropical

TEMA 2. ELS MEDIS NATURALS ÀRIDS

1. L'aridesa, una noció relativa i molt complexa

2. Els graus d'aridesa

3. Els deserts tropicals

4. Deserts de la zona temperada

5. Una hidrologia anàrquica i desorganitzada

6. És possible establir una tipologia de regions àrides?

7. El modelatge dels països àrids

TEMA 3. ELS MEDIS NATURALS SUBTROPICALS

1. El clima "mediterrani"

2. El clima xinès o cantonès

TEMA 4. ELS MEDIS NATURALS "TEMPERATS": OCEÀNIC I CONTINENTAL

1. Extensió dels climes temperats

2. El medi temperat oceànic

3. Els medis continentals

4. Els règims fluvials de la zona temperada

TEMA 5. LES TUNDRES CIRCUMPOLARS

1. Els climes circumpolars

2. Les formes del terreny

3. Precarietat de la vida en la tundra

TEMA 6. ELS RIGORS POLARS

1. Els climes polars

2. El medi antàrtic

3. El medi àrtic

TEMA 7. LA MUNTANYA ALPINA

1. La degradació climàtica de la muntanya

2. Els pisos altitudinals biològics

3. Els pisos altitudinals de les formes topogràfiques

TEMA 8. L'OCEÀ MUNDIAL

1. Les aigües marines

2. La circulació oceànica general

3. Els moviments ondulatoris

4. La vida oceànica