GA1241 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Memòries i informes de pràctiques

50%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

50%

Criteris de superació

L'avaluació i la qualificació de l'assignatura "pràctiques externes" correspon fonamentalment al professor(a)-tutor(a) que s'assignarà a cada alumne en el moment d'iniciar les pràctiques. El professor-tutor valorarà la memòria de pràctiques en un 50% de la nota i l'altre 50% el tutor ho assignarà en base a les dades que obtingui de l'informe del supervisor de l'entitat col·laboradora, si bé la decisió final de la nota de avaluació és del tutor. Aquest informe del supervisor correspondrà al model facilitat per l'OIPEP a la seva pàgina web.

  El professor(a)-tutor(a) acordarà amb l'alumne/a els criteris per a la realització de la memòria de pràctiques. L'esquema, contingut i extensió de la memòria es fixaran entre l'alumne(a) i el professor(a)-tutor(a). A la memòria, l'alumne(a) podrà detallar les activitats dutes a terme durant l'estada en pràctiques i extreure'n unes conclusions o dur-ne a terme una valoració personal. L'extensió de la memòria depèn de la decisió del professor(a)-tutor(a), si bé, es recomana que no superi les 25 pàgines. Com a part de lavaluació, el professor-tutor pot establir una sèrie dentrevistes periòdiques amb lalumne.


  La realització efectiva de les pràctiques a l'empresa o entitat col·laboradora, l'assistència i la participació activa en les entrevistes de tutorització que el tutor(a) hagi pogut fixar amb l'alumne i el lliurament de la memòria de pràctiques són condicions necessàries per aprovar l'assignatura . Així mateix, el professor-tutor podrà tenir en compte les característiques i les circumstàncies particulars de cada alumne(a) durant les pràctiques.


  El professor(a)-tutor(a) indicarà al coordinador la nota final de l'assignatura