GA1218 - Poders i Organització Territorial de l'Estat

Curs 2 - Semestre 2

Temari

Temari

I. LA PREFECTURA DE L’ESTAT

 

Lliçó 1

PREFECTURA DE L’ESTAT

La Monarquia Parlamentària com a forma política de l’Estat. L’estatut personal del Rei. Les funcions del Rei. La successió en la Corona. La Regència i la tutela del Rei menor. La reina consort i el consort de la reina. La Casa del Rei.

 

II. LES CORTS GENERALS

Lliçó 2

L’ELECCIÓ DE LES CORTS GENERALS

El sistema electoral: qüestions generals. El sistema electoral del Congrés dels Diputats. El sistema electoral del Senat. Les fases del procediment electoral. Els recursos jurisdiccionals contra l’escrutini i la proclamació d’electes.

 

Lliçó 3

LES CORTS GENERALS: L’ORGANITZACIÓ DE LES CAMBRES

Les Corts Generals i la seua funció en el sistema. Un parlament bicameral. Les prerrogatives col·lectives de les cambres. L’estatut dels parlamentaris. Les prerrogatives individuals. L’organització de les cambres: òrgans de govern i òrgans de funcionament. Els grups parlamentaris. La Diputació Permanent. El funcionament del Parlament.

 

Lliçó 4

LES FUNCIONS LEGISLATIVA I FINANCERA DE LES CORTS

La funció legislativa: característiques. La iniciativa legislativa. El procediment legislatiu comú. Procediments legislatius especials. Sanció, promulgació i publicació de les lleis. La funció financera: la potestat tributària i pressupostària.

 

Lliçó 5

EL CONTROL PARLAMENTARI DEL GOVERN

Control parlamentari del govern i el seu significat constitucional. Diferències entre la funció de control i l’exigència de responsabilitat política del Govern. Els instruments del control parlamentari. Els mecanismes d’exigència de responsabilitat política del Govern: la moció de censura i la qüestió de confiança.

 

 

III. EL GOVERN I L’ADMINISTRACIÓ

 

Lliçó 6

EL GOVERN

Antecedents històrics. Composició del Govern. Estructura del Govern: el Consell de Ministres. El President del Govern. Òrgans de suport del Govern i el President. Els membres del Govern. Estatut dels membres del Govern. Formació i cessament del Govern. El funcionament del Govern: col·legialitat i presidencialisme.

 

Lliçó 7

FUNCIONS DEL GOVERN

Les funcions del Govern. Funció directiva: caràcters generals. La direcció de la política interior. La direcció de la política exterior. La direcció de la defensa de l’Estat. La direcció de l’Administració civil i militar. La funció executiva. La potestat reglamentària.

 

 

IV. PODER JUDICIAL I TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 

Lliçó 8

EL PODER JUDICIAL I EL MINISTERI FISCAL

La configuració constitucional del Poder Judicial. La funció jurisdiccional. L’Estatut del jutge: independència i imparcialitat. El Govern del Poder Judicial: el Consell General del Poder Judicial. Organització jurisdiccional de l’Estat. El Ministeri Fiscal.

 

Lliçó 9

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (I) . COMPOSICIÓ I ORGANITZACIÓ

Justícia constitucional i tribunal constitucional. Característiques generals del model espanyol. El Tribunal Constitucional: composició. Organització i funcionament del Tribunal Constitucional. Competències.

 

Lliçó 10

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (II). PROCEDIMENTS

Els processos constitucionals i el dret processal constitucional. El control de constitucionalitat de les normes: aspectes generals. El recurs d’inconstitucionalitat. La qüestió d’inconstitucionalitat. El control previ dels tractats internacionals. El control previ d’estatuts d’autonomia. El control de normes fiscals forals. Les impugnacions de l’article 161.2 CE. El recurs d’empara. Els conflictes de competències. Els conflictes d’atribucions. El conflicte en defensa de l’autonomia local. Defensa de la jurisdicció del Tribunal Constitucional.

 

 

V. L’ORGANITZACIÓ TERRITORIAL DE L’ESTAT

 

Lliçó 11

L’ESTAT DE LES AUTONOMIES

Estat, comunitats autònomes i Administració local. L’autonomia de nacionalitats i regions. Les bases constitucionals de l’Estat de les Autonomies. Els estatuts d’autonomia. Elaboració i reforma dels estatuts d’autonomia. L’articulació de l’administració local en l’estat autonòmic.

 

Lliçó 12

LA DISTRIBUCIÓ DE COMPETÈNCIES ENTRE ESTAT I COMUNITATS AUTÒNOMES

Les línies generals del repartiment competencial. Competències exclusives i compartides. Les competències exclusives de l’Estat. Les competències compartides (I): legislació i execució. Les competències compartides (II): bases i desenvolupament. Les competències compartides (III): altres supòsits. El desenvolupament del procés autonòmic pels estatuts.

 

Lliçó 13

L’ORGANITZACIÓ DE LES COMUNITATS AUTÒNOMES

Similituds i diferències respecte del model estatal. El poder legislatiu. Les assemblees de les comunitats autònomes: sistema electoral, composició i funcionament. Els òrgans executius de les comunitats autònomes: nomenament. Composició i estructura de l’executiu de les comunitats autònomes i estatut personal dels seus membres. Relacions de l’Executiu amb l’Assemblea. L’Administració de Justícia en les comunitats autònomes. L’organització territorial interna de les comunitats autònomes. Competències autonòmiques en matèria d’organització territorial. Organització territorial i territoris forals. L’autonomia financera de les comunitats autònomes. El sistema general de finançament de les comunitats autònomes.

 

 

VI. DRET AUTONÒMIC VALENCIÀ

 

Lliçó 14

EVOLUCIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA, FONTS DEL DRET I COMPETÈNCIES

Antecedents històrics. L’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana. Fonts de Dret. Les competències. Relacions amb l’Estat, comunitats autònomes i Unió Europea.

 

Lliçó 15

EL SISTEMA DE DRETS DE LA COMUNITAT VALENCIANA

Els drets estatutaris: panoràmica general. Els drets estatutaris i sistema de garanties estatutàries.

 

Lliçó 16

LES INSTITUCIONS AUTONÒMIQUES VALENCIANES

Introducció. Les Corts Valencianes o les Corts. El President de la Generalitat Valenciana. El Consell. L’Administració de Justícia: el Tribunal de Justícia en la Comunitat Valenciana. Institucions comissionades per les Corts: el Síndic de Greuges i la Sindicatura de Comptes. Institucions consultives i normatives de la Generalitat: el Consell Valencià de Cultura, l’Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comitè Econòmic i Social i el Consell Jurídic Consultiu.