VJ1240 - Pràctiques Externes

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació de pràctiques externes

100%

Criteris de superació

En l'avaluació intervindran la supervisió i el tutor acadèmic o tutora que avaluaran el desenvolupament de l'estada i la memòria del treball realitzat. La nota global requerida per a superar l'assignatura és un 5 sobre 10. L'alumnat es considerarà com a no presentat en el cas que no hi haja elegit o acceptat cap empresa per a dur a terme la seua estada.

El procés a seguir és el següent:

1 - L'estudiantat elaborarà informes quinzenals al llarg de tota l'estada

2 - L'estudiantat elabora, sota la supervisió del tutor acadèmic o tutora, una memòria final que entregarà a la tutoria acadèmica de la Universitat quan concloga les Pràctiques Externes.

En aquesta memòria han de figurar, com a mínim, els aspectes següents:

a) Dades personals.

b) Entitat cooperadora on ha realitzat les Pràctiques Externes i ubicació.

c) Descripció concreta i detallada de les tasques desenvolupades i departaments de l'entitat assignada

d) Valoració de les tasques desenvolupades amb els coneixements i competències adquirits en relació amb els estudis universitaris.

e) Relació dels problemes plantejats i el procediment seguit per a la resolució.

f) Identificació de les aportacions que, en matèria d'aprenentatge, han comportat les Pràctiques Externes.

g) Avaluació de les Pràctiques Externes i suggeriments de millora.

2 - Avaluació per l'entitat cooperadora.

El supervisor o supervisora de l'entitat cooperadora elabora i remetrà a la tutoria acadèmica de la Universitat un informe final, quan concloguen les Pràctiques Externes, el qual recollirà el nombre d'hores realitzades per l'estudiantat i on es valorarà l'adquisició de competències genèriques i específiques, previstes en el projecte formatiu.

3 - Avaluació del professorat tutor. El tutor o tutora acadèmic emetrà una valoració de les Pràctiques Externes desenvolupades. Per dur a terme l'avaluació tindrà en compte els informes quinzenals i la memòria final elaborada per l'estudiantat.