VJ1227 - Motors de Jocs

Curs 3 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

60%

Exàmen

40%

Criteris de superació

La nota final s'obté a partir de la nota de l'examen i l'avaluació contínua de l'assignatura.
 
Nota final = examen + avaluació contínua
 
Examen 40%
Avaluació contínua 60% (examen de pràctiques 20% + treball de final de pràctiques 40%)
 
Cal aprovar cadascuna de les parts per separat, tant l'examen teòric, com l'examen de pràctiques, com el treball de final de pràctiques, amb una nota major o igual a 5.
 
La presentació a l'examen teòric suposa la presentació en una convocatòria.
 
En la segona convocatòria del curs l’estudiantat té dret a ser avaluat de totes les proves que no haja aprovat.