VJ1222 - Disseny Conceptual de Videojocs

Curs 3 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

55%

Exàmen

45%

Criteris de superació

Per a superar l'assignatura s'ha d'aprovar tant la prova teòrica com el projecte. De tal forma que l'alumnat que aprove aquestes dues parts haurà superat l'assignatura.

El projecte es realitzarà en grup.

En la valoració del projecte a l'Aula Virtual apareixeran els procediments detallats per a la realització i avaluació del projecte.

La prova teòrica consistirà en el desenvolupament d'un projecte personal plasmat en un GDD amb unes condicions bàsiques que indicarà el professor.

Per a la segona convocatòria s'aplicaran els mateixos criteris per a la superació de l'assignatura que en la primera. 
 La nota mínima per a aprovar és cinc que serà la mitjana segons les proporcions de les dues parts (treball en grup 55%, treball individual 45%), individual i grupal que han de ser aprovades al seu torn amb més de cinc punts.