VJ1204 - Expressió Artística

Curs 1 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

Lliçó magistral-teoria: el professorat presentarà els coneixements teòrics de manera lògica i estructurada amb la finalitat de facilitar la informació necessària per al correcte aprenentatge de l'assignatura. S'impartirà aquest mètode secundat per l'ús de la pissarra, presentacions interactives, material visual, demostracions pràctiques a l'aula, simulacions i comentaris de renders i dibuixos a color, etc.

Classes pràctiques de laboratori: l'alumnat realitzarà en aquestes classes diferents exercicis relacionats amb els continguts teòrics presentats.

Tutories: es recaptarà informació sobre el treball autònom de l'estudiantat i es resoldran aquells dubtes que sorgisquen durant la realització d’aquest o relacionades amb els continguts de l'assignatura.

Treball personal: l'alumnat, en hores no presencials, prepararà l'assignatura mitjançant la lectura de llibres de referència, la realització d'una sèrie de treballs i teòrics, el projecte del curs, etc.