VJ1204 - Expressió Artística

Curs 1 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Avaluació contínua

80%

Exàmen

20%

Criteris de superació

La qualificació final de l'assignatura es reparteix de la següent manera:

Avaluació de l'assignatura (1a i 2a convocatòria)

 

 

 

Avaluació pràctica

 

80,00%

Quadern (pràctiques)

40,00%

 

Treball teòric

20,00%

 

Projecte del curs

20,00%

Examen teoricopràctic

20,00%

 

 

 

- Per a considerar-se aprovada l'assignatura és necessari obtenir una nota mitja final igual a 5 sobre 10 .

- 1a convocatòria:

Avaluació contínua, és imprescindible assistir a classe i haver lliurat en les dates exigides els treballs. Per a superar l'assignatura, la mitjana de l'examen i de cada bloc de treballs ha de ser com a mínim de 5. Dins dels blocs, cada treball o pràctica sense lliurar es comptabilitza com “0”.

L’alumnat que per qualsevol motiu no puga assistir a classe o no desitge realitzar l'avaluació contínua té dret a realitzar l'examen final sempre que lliuren deu dies abans de la data de l'examen tots els treballs teòrics i pràctics realitzats al llarg del curs, la informació sobre aquestes tasques estarà accessible en l'Aula Virtual de l'assignatura.

Es considera que un alumne o alumna s’ha presentat a la convocatòria, quan haja presentat més de tres treballs de l'assignatura i haja realitzat l'examen teoricopràctic de l'assignatura.

- 2a convocatòria:

En la convocatòria de juliol l’alumnat amb l'examen o algun bloc suspès tindrà l'oportunitat de recuperar cadascuna d'aquestes parts de l'assignatura, es guardarà la nota de les parts que ja tinga aprovades en l'anterior convocatòria. Si es tracta de l'examen, haurà de realitzar una nova prova teoricopràctica i si la recuperació és d'un bloc de treballs s’haurà de lliurar únicament aquest bloc.

Es considerarà que un alumne o alumna s’ha presentat a la convocatòria quan haja presentat algun dels blocs suspesos i/o s'haja presentat a l'examen teoricopràctic de l'assignatura.