IN1142 - Orientació cap a les Especialitats d'Infermeria

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Criteris de superació

L'estudiant haurà de tenir una nota mínima de 5 sobre 10 per superar l'assignatura a totes les proves establertes.

La qualificació s'obtindrà sumant els conceptes següents:
• Ponderació 100%: es realitzarà un conjunt de proves d'avaluació continuada sobre els continguts treballats a les classes teòriques.

Es considerarà com presentat aquell alumne que realitzi els simulacres dexamen establerts a lassignatura.
En última instància, primaran els criteris d'avaluació establerts i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i els tipus d'avaluació establerts a l'apartat avaluació del verifica.