IN1140 - Infermeria Escolar i Educació per a la Salut en Adolescents

Curs 4 - Semestre 2

Metodologia

Metodologia didàctica


Aquestes metodologies i activitats formatives seran actives, segons marca i Espai Europeu dEducació Superior i permetran a lalumnat adquirir les competències de lassignatura, tenint en compte els objectius daprenentatge i els recursos necessaris per aconseguir-ho de forma autònoma i responsable.

L´assignatura combinarà la metodologia d´aprenentatge. basada en:

Activitats presencials:

1.- Classes presencials basades en temes expositius, documents destudi i bibliografia de suport, presentacions PowerPoint, fòrums de debat, vídeos i casos pràctics, sinclourà material didàctic destudi complementari al temari de lassignatura, que permetin a lalumne promoure estratègies que fomentin la capacitat de comprensió, síntesi i judici crític.

2.- Seminaris de debat i reflexió sobre temes específics prèviament dissenyats. Amb presència si ho requereix experts en la matèria.

3.- Estratègies de simulació i demostració que estimulin l'alumne en la gestió i presa de decisions en situacions complexes, fonamentades en l'aplicació de la millor evidència científica, eines programari i tecnologies de la informació.

4.- Tutories grupals, que promoguin la interacció entre l'estudiantat i l'estudiantat-professorat, mitjançant grups reduïts.

5.- Tutories individuals, que afavoreixin la interacció entre professorat-estudiantat per resoldre dubtes, orientar tasques, informar, reflexionar i facilitar laprenentatge. Totes de manera presencial o virtual segons els horaris establerts.

Treball autònom:

Mitjançant tècniques de pensament crític, analitzant textos, articles, documents amb comentaris reflexius i personals. Realització d'exercicis i cerques d'informació.

Resolució de problemes, Problem-Based Learning (PBL) perquè sigui capaç de resoldre de manera autònoma, reflexiva i creativa els cas plantejats amb exposició en finalitzar.

Treballs individuals, mitjançant lectura i estudi de materials de treball recomanats i preparació de les tasques assignades individualment.

Treballs grupals, per promoure la cooperació l'assignació i distribució de tasques, resolent problemes i arribant a acords i consens conjuntament.