IN1140 - Infermeria Escolar i Educació per a la Salut en Adolescents

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

60%

Elaboració de treballs acadèmics

40%

Criteris de superació

L'avaluació de l'estudiant serà coherent amb l'enfocament metodològic de les diferents activitats formatives a realitzar i les competències que ha d'adquirir, de manera que participin de l'avaluació els criteris següents.

 

- Comprèn i integra els conceptes i idees principals que s'exposen a cadascuna de les unitats.

- Integra i aplica els continguts a situacions i proves concretes.

- Elabora idees coherentment i sintetitza els coneixements de manera integrada.

- Analitzeu la informació disponible abans d'actuar.

- Demostra argumentació a les idees i capacitat de reflexió crítica.

- Presenten les activitats proposades amb claredat, correcció formal, originalitat i en els termes acordats a l'aula.

- S'expressa amb claredat tant oralment com per escrit.

- Demostra capacitat per al treball en equip.

- Valora i comprèn la importància de la construcció social per crear hàbits de vida saludable.

- Identifica els grups vulnerables considerant-ne els aspectes socials, assegurant el respecte a les seves diferències, creences i valors, dins del marc dels drets humans.

- Reconeix i relaciona els determinants socials amb el procés de salut malaltia, aprenentatge-ensenyament i la comunitat educativa.

 

L'estudiant haurà de tenir una nota mínima de 5 sobre 10 per superar l'assignatura a totes les proves i tasques establertes.

La qualificació s'obtindrà sumant els conceptes següents:

 

< Avaluació contínua (40% = 4 punts):

- Activitats grupals segons procés daprenentatge col·laboratiu i cooperatiu valorant la participació amb els companys del grup (fins al 20% = 2 punts).

- Activitats individuals, resolució de problemes, casos clínics i/o anàlisis crítiques darticles dinterès (20% = 2 punts).

 

<  Avaluació final (60% = 6 punts):

- Examen tipus test consistent en 60 preguntes amb resposta múltiple, quatre respostes possibles sobre els continguts de lassignatura (60%).

Puntuació màxima de cara a la nota final: 6 punts (resposta correcta 100 pts.; resposta incorrecta – 0,33 pts.; pregunta no contestada – 0,05 pts.)

 

Es considerarà com a presentat aquell alumne que faci l'examen escrit i lliuri totes les tasques sol·licitades pel professorat, ja siguin individuals i/o grupals.

En última instància, primaran els criteris d'avaluació establerts i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i els tipus d'avaluació establerts a l'apartat avaluació del Verifica.