IN1132 - Habilitats Socials per a la Cura

Curs 4 - Semestre 2

Temari

Temari

Tema 1: Habilitats socials i comunicació: consideracions generals
-Habilitats socials
-Definició
-Components de les habilitats socials
-Tipus d'habilitats socials
-Símptomes i causes de mancances d'habilitats socials
-Entrenament de les habilitats socials
-Escolta activa
-Assertivitat
-Crítica constructiva
-Lideratge
-Comunicació
-Definició
-Funció de la comunicació
-Axiomes de la comunicació
-Problemes en el procés de comunicació
-Comunicació no verbal

Tema 2: Comunicació interprofessional

Tema 3: Habilitats no tècniques
-Treball en equip
-Gestió de crisi

Tema 4: Autocura i gestió de les emocions

Tema 5: Comunicació en situacions conflictives
-Primers auxilis psicològics
-Comunicació no violenta

Tema 6: Infermeria i les TIC