IN1132 - Habilitats Socials per a la Cura

Curs 4 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

100%

Criteris de superació

L'estudiantat haurà de tindre una nota mínima de 5 sobre 10 per a superar l'assignatura en totes les proves establides.

La qualificació s'obtindrà sumant els següents conceptes:

  • Treballs grupal (ponderació 50%): es requereix una nota mínima de 5 sobre 10 punts en aquesta part de l'avaluació per a aprovar l'assignatura.
  • Treballs individuals (ponderació 30%): es requereix una nota mínima de 5 sobre 10 punts en aquesta part de l'avaluació per a aprovar l'assignatura.
  • Assistència a classe i participació activa (ponderació del 20%): és important remarcar que l'assistència a l'aula és imprescindible per a la superació de l'assignatura. Així, una falta d'assistència suposa la reducció del 10% de la nota final, dues faltes d'assistència suposen una reducció del 20% i amb tres faltes d'assistència es considerarà assignatura no avaluable
En última instància, prevaldran els criteris d'avaluació establits i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual. Aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i tipus d'avaluació establits en l'apartat avaluació del *Verifica.