IN1132 - Habilitats Socials per a la Cura

Curs 4 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

58 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 90
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

OP6. Adquirir capacitat d’abordar diferents entorns socials evitant els juís de valor.

OP7. Conèixer distints llenguatges no verbals.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge