IN1131 - Cures Crítiques

Curs 4 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Memòries i informes de pràctiques clíniques

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques tutelades/clíniques

25%

Criteris de superació

L'estudiant haurà de tenir una nota mínima de 5 sobre 10 per a superar l'assignatura en totes les proves establertes
 
La qualificació s'obtindrà sumant els conceptes següents: 
 
  • Examen escrit. Ponderació 50%. Es requereix una nota mínima de 5 sobre 10 punts en aquesta part de l'avaluació per aprovar l'assignatura. S'avaluaran els contingunts del temari, les tasques i els continguts dels seminaris de simulació.
  • Observació / execució de tasques i pràctiques tutelades / clíniques en els centres d'atenció especialitzada. Nota mínima 5 sobre 10 punts. Ponderació 25%
  • Memòries i informes de pràctiques clíniques. Nota mínima 5 sobre 10 punts. Ponderació 25% 
 
Es considerarà com presentat aquell alumne que realitze l'examen escrit, finalitze el periode de pràctiques clíniques assignat i entregue totes les tasques solicitades per el professorat.

En última instància, primaran els criteris d'avaluació establerts i informats pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i tipus d'avaluació que estableix l'apartat avaluació del "Verifica".