IN1129 - Cures Pal·liatives

Curs 4 - Semestre 1

Temari

Temari


Tema 1. Introducció i aspectes generals en les Cures Pal.liatives.
 
Tema 2. Equips de Cures Pal.liatives: organització i funcions.
 
Tema 3. Enfermetats cròniques Avançades.
 
Tema 4. Control de símptomes en Cures Pal.liatives.
 
Tema 5. Enfermetats Cardíaques Avançades. 
 
Tema 6. Enfermetats Respiratòries Avançades. 
 
Tema 7. Enfermetats Neurològiques Avançades. 

Tema 8. Enfermetats Hepàtiques i Renals Avançades. 
 
Tema 8.  Aspectes legals i ètics en les Cures Pal.liatives.
 
Tema 9. Nutrició e hidratació al final de la vida. 
 
Tema 10. Atenció en la agonia. 
 
Tema 11. La Sedació terminal.
 
Tema 12. Urgències en Cures Paliatives.