IN1127 - Cures en les Malalties Neurològiques i Sensorials

Curs 3 - Semestre 1,2

Metodologia

Metodologia didàctica

Ensenyament teòric (problemes): activitat presencial impartida en grup complet de caràcter interactiu, amb suport de material didàctic individual. Durant la mateixa s'alternen les sessions expositives i / o classes teòriques amb la resolució de problemes o casos. Per tant, les classes de problemes s'impartiran a l'aula amb metodologia combinada d'exposició teòrica i debat a l'aula, mentre que la part pràctica de continguts s'impartirà al laboratori.

Ensenyament pràctic (laboratori): ensenyaments en grup reduït en laboratori de simulació com a pas previ a les pràctiques tutelades / clíniques. Implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, experiments, ús d'eines informàtiques, tallers pràctics, etc.

Ensenyaments pràctiques / pràctiques clíniques externes / pràctiques tutelades: es realitzen en unitats d'assistència especialitzada en processos clínics medicoquirúrgics no crítics, sota la supervisió directa d'un infermer responsable de cures generals clínic de referència i professor / a de l'UJI. L'estada clínica inclou: cures directes, cures indirectes, activitats de consulta, sessió de casos i elaboració de l'quadern de pràctiques, avaluació, tutories individuals o en grups reduïts, etc.