IN1127 - Cures en les Malalties Neurològiques i Sensorials

Curs 3 - Semestre 1,2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Memòries i informes de pràctiques clíniques

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques tutelades/clíniques

25%

Criteris de superació

L'estudiant haurà de tenir una nota mínima de 5 sobre 10 per a superar l'assignatura en totes les proves establertes.

La qualificació s'obtindrà sumant els conceptes següents:

· Nota part teórica: examen escrit (teoria i seminaris) i treball de l'assignatura. Ponderació 50%. Es requereix una nota mínima de 5 sobre 10 punts en aquesta part de l'avaluació per aprovar l'assignatura.

· Observació / execució de tasques i pràctiques tutelades / clíniques en les sessions pràctiques de simulació i en les pràctiques clíniques als centres d'atenció primària i context comunitari. Ponderación 25%

· Memòries i informes de pràctiques clíniques. Ponderació 25%

Per poder avaluar l`assignatura és imprescindible l`assistència als laboratoris. Addicionalment, per cada falta d`assistència no justificada o no justificable es procedirà a restar 1 punt sobre la nota final de l`assignatura, fins a un màxim de 3 faltes. A partir de la 3a falta l'assignatura no serà avaluable.