IN1126 - Cures en les Malalties Transmissibles

Curs 3 - Semestre 1,2

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

83,8 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 47,3
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

E28 Conéixer les alteracions de salut de l’adult i identificar les manifestacions que apareixen en les seues distintes fases.

E29 Identificar les necessitats de cures derivades dels problemes de salut.

E30 Analitzar les dades arreplegades en la valoració, prioritzar els problemes del pacient adult, establir i executar el pla de cures i realitzar-ne l’avaluació.

E31 Realitzar les tècniques i procediments de cures d’infermeria i establir una relació terapèutica amb els malalts i familiars.

E32 Seleccionar les intervencions encaminades a tractar o prevenir els problemes derivats de les desviacions de salut.

PC Competència pràctica clínica/tutelada: Incorporar en la pràctica clínica, en institucions sanitàries i no sanitàries (acreditades que s’ajusten a la consecució d’objectius d’aprenentatge) i en entorns comunitaris, els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic i juí crític, integrant els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria, basats en principis i valors, associats als objectius generals del títol i en les competències específiques que conformen la matèria.

T01. Capacitat de fer valdre els juís clínics per a assegurar que s’aconsegueixen els estàndards de qualitat i que la pràctica està basada en l’evidència.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge