IN1125 - Gestió de Cures en l'Àmbit Sociosanitari

Curs 3 - Semestre 1,2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Memòries i informes de pràctiques clíniques

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques tutelades/clíniques

25%

Criteris de superació

Problemes ( 50% ): 
 a.- Sistema d'avaluación continuada: es realitzaran tres parcials tipus test amb nota ponderada sobre el 50%. Serà obligatori presentar-se a tots els parcials. La nota ponderada deurà ser superior a 6:
  1. Parcial 1: temes 1 y 2; 10%
  2. Parcial 2: temes 1 a 4; 15%
  3. Parcial 3: temes 1 a 6. 25%
 b.- Sistema dàvaluación final: els alumnes que no es presenten a tots els parcials o no superen el sistema d'avaluació continuada, podran persentar-se en les convocatòries oficials. Consistirà en un examen amb 60 preguntes tipus test , amb 4 opcions de resposta i només una veritable . Cada pregunta mal contestada restarà el percentatge corresponent sobre la puntuació final . Serà necessari obtenir una puntaución superior a 6 perquè es consideri aprovat .
 
Laboratoris i activitats ( 25% ) : en cada un dels laboratoris es realitzaran activitats grupals que es ponderaran sobre el percentatge total dels laboratoris per obtenir la nota final d'aquest apartat . L'assistència als laboratoris i la presentació dels treballs són de caràcter obligatori . Per superar aquest apartat serà necessari obtenir una nota final ponderada de 6 punts .
 
Crèdits clínics ( 25% ) : Es realziará un treball acadèmic relacionat amb els continguts de l'assignatura en els espais de pràctiques clíniques. Caldrà obntener una nota final de 6 punts per superar aquest apartat de l'assignatura.
 
Per superar l'assignatura serà necessari superar cadascuna de les 3 proves descrites.
 
Aquest sistema es complementará en Aula Virtual.