IN1124 - Processos Crònics

Curs 3 - Semestre 1,2

Metodologia

Metodologia didàctica

Del total de l'assignatura, el 50% s'imparteix en aula convencional com a ensenyaments pràctics (problemes i laboratoris). El 50% restant s'imparteix com a ensenyaments pràctics en centres assistencials sota la supervisió i tutela d'infermeres de referència clíniques i professorat de l'UJI.
 

Ensenyament pràctic (problemes). Es considera Ensenyament Teòric-Pràctica: Activitat presencial impartida en grup complet de caràcter interactiu, amb suport de material didàctic individual. Durant la mateixa s'alternen les sessions expositives i / o classes teòriques amb la resolució de problemes o casos.

Ensenyament pràctic (laboratori). Ensenyaments realitzats en grup reduït en laboratori de simulació com a pas previ a les pràctiques tutelades / clíniques. Implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.

Ensenyament pràctic (pràctiques externes)Pràctiques tutelades/clíniques que es fan principalment en unitats d'hospitalització i en situacions concretes en unitats/centres assistencials o context comunitari sota la supervisió directa d'un infermer responsable de cures generals clínica de referència i professor/a de l'UJI. L'estada clínica inclou: cures directes; cures indirectes, activitats de consulta, sessió de casos i elaboració del quadern de pràctiques, avaluació, tutories individuals o en grups reduïts, etc.