IN1124 - Processos Crònics

Curs 3 - Semestre 1,2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Memòries i informes de pràctiques clíniques

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques tutelades/clíniques

25%

Criteris de superació

L'estudiant haurà de tenir una nota mínima de 5 sobre 10 per a superar l'assignatura en totes les proves establertes.

La qualificació s'obtindrà sumant els conceptes següents:

Examen escrit. Ponderació 50%. Es requereix una nota mínima de 5 sobre 10 punts en aquesta part de l'avaluació per aprovar l'assignatura.

La asistència als seminaris es de carácter obligatori, la no asistència per causa no justificada suposarà: NORMATIVA DE EVALUACIÓN VERIFICA UJI: "l'asistència a l'aula de laboratori es imprescindible per a la superació de l'assignatura. Així, una falta d'assistència suposa una reducció del 10% en la nota final, dos faltes d'assitència una reducció del 20% i amb tres faltes d'assistència es considerarà assignatura no evaluable.
Observació / execució de tasques i pràctiques tutelades / clíniques en les sessions pràctiques de simulació i en les pràctiques clíniques als centres d'atenció primària i context comunitari. Ponderació 25%
Memòries i informes de pràctiques clíniques. Ponderació 25%
Es considerarà com presentat aquell alumne que realitze l'examen escrit