IN1121 - Cures en la Infància i l'Adolescència

Curs 3 - Semestre 1,2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Memòries i informes de pràctiques clíniques

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques tutelades/clíniques

25%

Criteris de superació

L'assignatura s'imparteix amb metodologia combinada de classes presencials teòriques, classes pràctiques al laboratori i pràctiques a centres assistencials sota la supervisió dels professionals d'infermeria i el tutor de pràctiques clíniques.

Problemes (50%): Consistirà en un examen de contingut teòric, amb preguntes tipus test, amb 4 opcions de resposta i només una veritable. Cal obtenir una puntuació igual o superior a 5 perquè es consideri aprovat.

Laboratoris i memòries de pràctiques clíniques (25%):

·        L'examen dels continguts abordats als laboratoris ponderarà el 10% i caldrà treure un 5 sobre 10 punts per aprovar l'assignatura.

·        Memòries de pràctiques clíniques. Aquesta part de l’avaluació ponderarà un 15%. El còmput total d'aquestes activitats d'avaluació ha de sumar, almenys, la meitat de la nota màxima possible (7,5%) i consistirà a:

-        Treball escrit: ponderarà un 8%

-        Exposició oral del treball escrit: ponderarà un 4%

-        Diari reflexiu de les pràctiques clíniques: ponderarà un 3%

Pràctiques clíniques tutelades (25%): Pràctiques clíniques tutelades a Centres hospitalaris i Context comunitari ponderen un 25 %. En aquesta part de l'avaluació cal una nota mínima de 5 sobre 10 punts per aprovar l'assignatura.

 

CONSIDERACIONS:

       1.       Es considera com a presentat aquell estudiant que faci l'examen de contingut teòric.

2.       L'assistència als laboratoris és obligatòria, així com les tasques que exigeixi el professor. 

         En cas de no poder assistir al laboratori en l'horari assignat per matrícula, el procediment que cal seguir serà el següent:

              -        Si es justifica la impossibilitat d'assistir a l'horari previst, es podrà assistir en horari de qualsevol dels altres grups en què s'hagi programat aquest mateix laboratori

              -        Si no es justifica la impossibilitat d'assistir a l'horari previst, es podrà intercanviar l'horari amb algun company/a que tingui assignat aquest mateix laboratori en un altre horari diferent

         En cas de faltes dassistència, la seqüència serà:

-        Una falta d’assistència es descomptarà un 10% de la nota dels laboratoris.

-        Dues faltes d’assistències es descomptarà un 20% de la nota dels laboratoris.

-        Tres faltes dassistència tindrà la consideració de no superada la part de laboratoris.

3.       Les qualificacions obtingudes es reservaran durant un any, sempre que la nota sigui superior al mínim establert.

4.       En última instància, primaran els criteris d'avaluació establerts i informats pel professorat responsable d'assignatura mitjançant l'AV, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i el tipus d'avaluació establerts a l'apartat Avaluació del VERIFICA.