IN1121 - Cures en la Infància i l'Adolescència

Curs 3 - Semestre 1,2

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

45 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

22,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

125,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 71
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

E36 Conéixer els aspectes específics de les cures del nounat.

E37 Identificar les característiques de les diferents etapes de la infància i adolescència i els factors que condicionen el patró normal de creixement i desenvolupament.

E38 Conéixer els problemes de salut més freqüents en la infància i identificar les seues manifestacions.

E39 Analitzar les dades de valoració del xiquet, identificant els problemes d’infermeria i les complicacions que poden presentar-se.

E40 Aplicar les tècniques que integren les cures d’infermeria, establint una relació terapèutica amb els xiquets i els seus cuidadors.

E41 Seleccionar les intervencions dirigides al xiquet sa i al malalt, així com les derivades dels mètodes de diagnòstic i tractament.

E42 Ser capaç de proporcionar educació per a la salut als pares o cuidadors primaris.

OP7. Conèixer distints llenguatges no verbals.

PC Competència pràctica clínica/tutelada: Incorporar en la pràctica clínica, en institucions sanitàries i no sanitàries (acreditades que s’ajusten a la consecució d’objectius d’aprenentatge) i en entorns comunitaris, els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic i juí crític, integrant els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria, basats en principis i valors, associats als objectius generals del títol i en les competències específiques que conformen la matèria.

T01. Capacitat de fer valdre els juís clínics per a assegurar que s’aconsegueixen els estàndards de qualitat i que la pràctica està basada en l’evidència.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge