IN1120 - Cures de la Dona

Curs 3 - Semestre 1,2

Metodologia

Metodologia didàctica

L'assignatura s'imparteix amb metodologia combinada de classes presencials de caràcter teòric , classes pràctiques en laboratoris de simulació i pràctiques clíniques realitzades en centres sanitaris , de manera que s'adquireixin les competències previstes en un entorn d'aprenentatge que transiti des de l'adquisició de coneixements destreses i habilitats fins a la seva aplicació directa sota la supervisió d'un professional d'infermeria .
 
Del total de l'assignatura , el 50% s'imparteix en aula convencional en sessions d'ensenyament teòric ( problemes ) i d'ensenyament pràctic a l'aula ( laboratori ) . El 50 % restant s'imparteix a manera d'ensenyaments pràctiques en centres assistencials sota la supervisió i tutela de l'equip d'infermeria de referència clínica i professorat de l'UJI .
 
Ensenyament teòric ( problemes ) : Activitat presencial impartida en grup complet de caràcter interactiu , amb suport de material didàctic individual .
 
Ensenyament pràctic ( laboratori ) : Ensenyaments realitzades en grup reduït en laboratori de simulació com a pas previ a les pràctiques tutelades / clíniques . Implica l'ús de tècniques com : resolució de problemes , casos , experiments etc .
 
Ensenyaments pràctics . Pràctiques externes : Pràctiques tutelades / clíniques que es realitzen principalment en unitats d'hospitalització i en situacions concretes en unitats / centres assistencials o context comunitari sota la supervisió directa d'un professional d'infermeria responsable de cures generals clínics de referència i del professorat de l'UJI designat a la tutorització de l'alumne. L'estada clínica inclou : cures directes ; cures indirectes , activitats de consulta , sessió de casos i elaboració de memòria de pràctiques , avaluació , tutories individuals o en grups reduïts , etc .