IN1120 - Cures de la Dona

Curs 3 - Semestre 1,2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Memòries i informes de pràctiques clíniques

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques tutelades/clíniques

25%

Criteris de superació

L'avaluació dels continguts teòrics suposa un 30% de la nota total en concepte d‟examen, i un 20% en concepte de pràctiques de laboratori i treball de l‟assignatura.

L'alumnat haurà de tenir una nota mínima de 5 o més sobre 10 per superar lassignatura en lavaluació del contingut teòric i de les pràctiques clíniques. La qualificació s'obtindrà sumant els conceptes següents:

- Examen escrit: Ponderació 50%. En aquesta part de l'avaluació, cal una nota mínima de 5 sobre 10 punts per aprovar l'assignatura.

                 1. El tipus dexamen de contingut teòric serà a criteri del professor responsable. Pondera un 50%. - Pràctiques Clíniques: Ponderació 50%.

1.-Pràctiques clíniques tutelades a Centres hospitalaris i Context comunitari ponderen un 25 %. En aquesta part de l'avaluació cal una nota mínima de 5 sobre 10 punts per aprovar l'assignatura.

              2.-Memòries i informes de pràctiques clíniques: El diari reflexiu ponderarà un 2%, el treball escrit un 13% i l'exposició oral del treball un 10%.

Hi ha altres requisits addicionals per poder superar l'assignatura i per establir els criteris de presentació o no presentació a l'assignatura:

1. Es considera com a presentat aquell estudiant que faci l'examen escrit.

2. Lassistència als laboratoris és obligatòria, així com les tasques que exigeixi el professor.

En cas de faltes dassistència, la seqüència serà:

- Manca d'una assistència es descomptarà un 10% de la nota dels laboratoris.

- Manca de dues assistències es descomptarà un 20% de la nota dels laboratoris.

- Tres faltes d'assistència es considera no superada la part de laboratoris.

3. Quan l'assignatura no sigui superada, les qualificacions obtingudes als laboratoris es guardaran amb una nota de 5, sempre que la nota sigui superior al mínim establert. Aquesta nota es guardarà com a màxim fins al següent any lectiu.

4. En darrera instància, primaran els criteris d'avaluació establerts i informats pel professorat responsable d'assignatura mitjançant l'AV, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i els tipus d'avaluació establerts a l'apartat Avaluació del VERIFICA.