IN1120 - Cures de la Dona

Curs 3 - Semestre 1,2

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

45 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

22,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

125,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 71
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

E34 Identificar les característiques de les dones en les diferents etapes del cicle reproductiu i en el climateri i en les alteracions que es poden presentar i proporcionar les cures necessàries en cada etapa.

E35 Aplicar cures generals durant el procés de maternitat per a facilitar l’adaptació de les dones i els nounats a les noves demandes i prevenir complicacions.

OP2 Identificar la repercussió social del posicionament de les dones en diferents entorns geogràfics.

OP6. Adquirir capacitat d’abordar diferents entorns socials evitant els juís de valor.

PC Competència pràctica clínica/tutelada: Incorporar en la pràctica clínica, en institucions sanitàries i no sanitàries (acreditades que s’ajusten a la consecució d’objectius d’aprenentatge) i en entorns comunitaris, els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic i juí crític, integrant els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria, basats en principis i valors, associats als objectius generals del títol i en les competències específiques que conformen la matèria.

T01. Capacitat de fer valdre els juís clínics per a assegurar que s’aconsegueixen els estàndards de qualitat i que la pràctica està basada en l’evidència.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge