IN1117 - Cures d'Infermeria en Processos Osteoarticulars

Curs 2 - Semestre 1,2

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

50%

Memòries i informes de pràctiques clíniques

25%

Observació/execució de tasques i pràctiques tutelades/clíniques

25%

Criteris de superació

L'estudiantat haurà de tenir una nota mínima de 5 sobre 10 en totes les proves establertes per a superar l'assignatura, tenint en compte els següents punts:
  • La qualificació de l'examen escrit (50%) s'obtindrà sumant els següents conceptes: examen (35%) + Laboratoris (15%).
  • En l'examen, les unitats temàtiques I i II (part 1) representarán la meitat de la qualificació, i la unitat temàtica III l'altra meitat. En qualsevol cas, serà indispensable superar el menys el 50% del que exigeix ​​a les dues parts per aprovar l'assignatura. Com a exemple, si l'examen consta de 60 preguntes, de les quals 30 corresponen a la part 1 i 30 a la part 2, per aprovar, l'alumnat haurà de superar, almenys, 15 respostes vàlides de la primera i 15 respostes vàlides de la segona. L'alumnat que s'hagi alliberat d'una part de l'assignatura en la primera convocatòria ordinària, s'haurà d'examinar únicament de la part que no va superar, sempre que s'examini en la següent convocatòria, dins el mateix curs acadèmic.
  • Assistència obligatòria als laboratoris i a les pràctiques clíniques externes (ensenyaments pràctics).
  • La qualificació obtinguda en les pràctiques de laboratori es guardarà durant un curs acadèmic.
  • Es considerarà com presentat l'estudiantat que realitzi l'examen.
Al final, primaran els criteris d'avaluació establerts i informats, pel professorat responsable de l'assignatura mitjançant l'Aula Virtual, aquestes modificacions no alteraran en cap cas els percentatges i tipus d'avaluació que estableix l'apartat avaluació del verifica.