IN1116 - Cures Bàsiques d'Infermeria

Curs 2 - Semestre 1,2

Metodologia

Metodologia didàctica

Del total de l'assignatura, el 3 ECTS s'imparteix en aula convencional a manera d'ensenyaments pràctica (problemes), i d'ensenyament pràctic (laboratori). I els 6 ECTS restants s'imparteixen a manera d'ensenyaments pràctics en unitats d'assistència especialitzada en processos clínics metge‐quirúrgics no crítics sota la supervisió i tutela d'infermeres clíniques.

Ensenyament pràctic (problemes). Es considera Ensenyament Teòric-Pràctic: Activitat presencial impartida en grup complet de caràcter interactiu, amb suport de material didàctic individual. Durant la mateixa s'alternen les sessions expositives i/o classes teòriques amb la resolució de problemes o casos. Per tant, les classes de problemes s'imparitran en el aula amb metodologia combinada d'exposició teòrica i debat a l'aula, mentre que la part pràctica de continguts s'impartirà al laboratori. 

Ensenyament pràctic (laboratori). Ensenyaments realitzats en grup reduït en laboratori de simulació com a pas previ a les pràctiques tutelades/clíniques. Implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, experiments, ús d'eines informàtiques, tallers pràctics, etc.

Ensenyaments pràctics. Pràctiques externes. Pràctiques tutelades/clíniques que es realitzen en unitats d'assistència especialitzada en processos clínics metge‐quirúrgics no crítics, sota la supervisió directa d'un infermer responsable de cures generals clínic de referència i professor/a de la UJI. L'estada clínica inclou: cures directes; cures indirectes, activitats de consulta, sessió de casos i elaboració del quadern de pràctiques, avaluació, tutories individuals o en grups reduïts, etc.