IN1116 - Cures Bàsiques d'Infermeria

Curs 2 - Semestre 1,2

Activitats

Ensenyaments pràctics (problemes)

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

167,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

3 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 52,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG1 - Coneixement d'una llengua estrangera.

E17 Aplicar el procés d’infermeria per a proporcionar i garantir el benestar, la qualitat i seguretat a les persones ateses.

E18 Conéixer i aplicar els principis que sustenten les cures integrals d’infermeria.

E51 Prestar cures garantint el dret a la dignitat, privacitat, intimitat, confidencialitat i capacitat de decisió del pacient i família.

E52 Individualitzar l’atenció considerant l’edat, el gènere, les diferències culturals, el grup ètnic, les creences i valors.

PC Competència pràctica clínica/tutelada: Incorporar en la pràctica clínica, en institucions sanitàries i no sanitàries (acreditades que s’ajusten a la consecució d’objectius d’aprenentatge) i en entorns comunitaris, els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic i juí crític, integrant els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria, basats en principis i valors, associats als objectius generals del títol i en les competències específiques que conformen la matèria.

Resultats d'aprenentatge

Aquesta assignatura no presenta resultats d'aprenentatge